Dins de la secció de Forjats per a vivenda, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Prelloses

La prellosa és un element semirresistent per a forjats que pot fabricar-se en formigó armat o pretensat.


La tipologia pot ser de llosa massissa o alleugerida mitjançant poliestirè expandit en el seu interior, permetent així forjats amb suports isostàtics o ‘embrotxalaments’ en bigues fabricades ‘in situ’, per dotar d'hiperestatisme a l’estructura.


Es fabriquen en pistes metàl·liques, amb cantells bisellats en els laterals, aportant així a aquest element un acabat òptim a la seva superfície vista respecte a una execució amb encofrats ‘in situ’.


Disposem d'una elevada versatilitat de cantells, que van des dels 6 als 20 cm d'espessor i amplada estàndard de 120 cm, per a forjats de fins 50 cms de cantell.Imatges