Dins de la secció d'Obres hidràuliques per a obra pública, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Canalitzacions

Disposem i fabriquem diferents tipus de canalitzacions per a infraestructures d'obra pública, les quals les podem dividir en les següents categories:


  • Mur canal: És un mur de revestiment per a canals de regadiu que al seu torn actua com contenció de terres. Es fabriquen en longituds de fins a 3 metres i altura de 2.50 metres.

  • Canal 125x125: És un element de formigó armat empleat en el pas d'instal·lacions i conducció d'aigua. La seva longitud és de 2.5 metres.

  • Canal tipus 'CAZ': Els mòduls de canal 'CAZ' per a abocaments contaminants, amb o sense vorada, s'incorporen a un sistema de protecció de les calçades dels túnels de nova construcció, d'acord amb les últimes directrius europees de seguretat. Aquests elements incorporen, addicionalment, les juntes elastomèriques per a realitzar així una unió estanca. La seva secció és de 57x55 centímetres amb una longitud de 3 metres.

  • Arqueta tipus 'CAZ': És una arqueta sifònica per a l'eliminació d'abocaments contaminants que s'utilitza com a complement de la canal tipus 'CAZ'.

Accedir a la informació tècnica

Imatges