Dins de la secció d'Infrastructures carreteres y ferroviàries per a obra pública, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Prelloses

Les plaques d'encofrat de formigó pretensat van col·locades habitualment entre bigues doble 'T', ens permeten formar part de les lloses a formigonar, com un element resistent dintre de la pròpia llosa. Es fabriquen de 6 i 8 cms. d'espessor, podent realitzar-se sota comanda espessors de fins a 20 cms.


Les prelloses per a taulers de pont, són elements que normalment van col·locats sobre bigues artesa -també poden anar sobre bigues doble 'T'- , la seva funció és servir d'encofrat a la llosa que ha de formigonar-se 'in situ'. Podem fabricar-les en diferents espessors i amplàries, segons les necessitats de cada projecte.Accedir a la informació tècnica

Imatges