Dins de la secció d'Infrastructures carreteres y ferroviàries per a obra pública, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Bigues tablero TL

Les bigues 'tablero' 'TL' són peces destinades a formar part de l'estructura d'un pont-llosa de llums, que poden arribar fins als 16 metres, amb cantells d'espessor de llosa massissa de fins a 70 centímetres. Aquestes bigues, disposades cada 67 centímetres, es connecten entre si mitjançant unes armadures col·locades en obra, amb la finalitat de col·laborar amb el formigó abocat 'in situ', per a així formar un element uniforme i monolític.Accedir a la informació tècnica

Imatges