Dins de la secció d'Infrastructures carreteres y ferroviàries per a obra pública, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Bigues doble T sèrie gran

Les bigues doble 'T' de sèrie gran són bigues destinades a formar part de l'estructura d'un pont de llums, que poden arribar fins als 52 metres, amb cantells de biga de fins a 205 centímetres. Existeixen dues categories de bigues d'aquesta tipologia:


  • Ala ampla: són bigues, que amb una modulació de 140 centímetres i disposades una al costat de l'altra formen el propi encofrat de la llosa a formigonar.
  • Ala estreta: és una solució que permet anar a separacions entre bigues majors, havent de col·locar entre elles plaques d'encofrat perdut per a així completar el formigonat de la llosa. Aquesta opció s'adopta amb la finalitat de reduir costos.

Accedir a la informació tècnica

Imatges