Dins de la secció de Nau Industrial per a obra industrial, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Canals

La canal prefabricada té com a funció principal la recollida de les aigües de la coberta, servint també com a suport als tancaments prefabricats i dotant a l'estructura d'una major rigidesa. En funció dels llums, aquesta peça també pot fabricar-se en formigó armat o pretensat.


Adicionalment, aquesta peça requereix d'una impermeabilització exterior per garantir el perfecte segellament i estanquitat de les aigües pluvials.


Els models disponibles son:

  • H-40
  • H-50

Accedir a la informació tècnica