Dins de la secció de Nau Agrícola per a obra obra agrícola-ramadera, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Postes 'palmeta'

Els postes palmeta són uns elements de gran esveltesa realitzats amb formigó pretensat i que són utilitzats en plantacions d'arbres fruiters. Són la base d'una estructura lineal que, complementada amb uns filferros tensats, serveix per donar forma a cada línia de la plantació. Els postes extrems porten un tornapuntes i una abraçadora galvanitzada per suportar les tensions dels filferros. Els postes intermedis van simplement encastats en el terreny. Les longituds dels postes i tornapuntes són variables fins a un màxim de 4.5m.


Característiques

  • -  Tècniques: La secció de formigó del poste és de 8x8 cm. i la del tornapuntes és de 6x6 cm.
  • -  Lleugeresa: El pal pesa 16 kg/ml i el tornapuntes 9 kg/ml.
  • -  Durabilitat:No pateix el procés de la degradació dels postes de fusta o de ferro.
  • -  Vistositat: La seva col·locació dóna realç i prestigi a la finca.
  • -  Fàcil instal·lació: És un sistema flexible i adaptable a qualsevol tipus de plantació.