Dins de la secció de Nau Agrícola per a obra obra agrícola-ramadera, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Pilars

Per aquesta tipologia de producte, fabriquem pilars de formigó armat amb geometria quadrada i rectangular, amb seccions que oscil·len entre els 30 i 60 centímetres.


Segons les necessitats de l'obra i/o la seva ubicació els encastaments seran en:

  • Calze: És la més utilitzada a causa de la seva major facilitat de posta en obra, a més de permetre unes majors toleràncies de posició en la seva execució.
  • Cargolat: És un tipus d'unió que, per les seves característiques permet una reducció del cantell de la sabata i una disminució considerable dels esforços de punxonament, sent ideal per a fonamentacions amb lloses armades. Així mateix es poden realitzar unions pilar-pilar i mur-pilar. Aquesta solució requereix un alt nivell de precisió en l'execució.
  • Beines: Els avantatges d'aquest tipus d'encastament són els mateixos que per al tipus cargolat, amb més dificultat de muntatge a causa de la necessitat d'apuntalament fins a l'enduriment de la unió, aconsellant no superar una alçària de pilar de 7 metres.

Els acabaments dels pilars, en la seva part superior, estan subjectes a la tipologia dels elements ubicats en ells, permetent així una gran diversitat d'acabats. Tipus de capçals rectes, esviats, amb encaix obert i tancat, per rebre canals prefabricades, amb ferros sortints, etc.


Tots els pilars poden anar dotats de mènsules de diferents dimensions a totes les cares, en funció de les càrregues i els elements que suportaran, siguin bigues de forjats, ponts grua, etc. Així mateix es poden incorporar pletines metàl·liques embegudes en el formigó, per acoblar estructures metàl·liques, paraments, etc. a l'estructura prefabricada.


Els pilars també poden anar proveïts d'encaixos a cada una de les seves cares, per rebre panells prefabricats de diferents espessors.Accedir a la informació tècnica