Dins de la secció de Nau Agrícola per a obra obra agrícola-ramadera, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Bigues de cantell constant

Les bigues de cantell constant poden fabricar-se en formigó armat o pretensat en funció dels llums de càlcul i càrregues requerides. Les geometries d'aquestes bigues poden ser en forma de 'T' o bé doble 'T' i també vindran determinades per les longituds a cobrir i càrregues a soportar.


Segons la clasificació de bigues 'T' i doble 'T' podem fabricar les següents tipologies de piezas:


Vigas tipus 'T'
RIOSTRA LATERAL R-50
RIOSTRA LATERAL R-65
Especialment indicada com a biga de càrrega de les corretges als frontals de l'estructura i suport del tancament. Longituds de fins 11.50 mts.
ITACA I-65
ITACA I-85
Són bigues de càrrega per a crugies centrals que poden suportar corretges per ambdós costats. Longituds de fins 15.00 mts.

Vigas tipus doble 'T'
ORION O-65
ORION O-80
ORION O-100
ORION O-115
Bigues de secció doble "T" en la part central i de secció rectangular en els extrems, de 40 cms. d'amplada, utilitzades com a bigues principals en estructures de coberta. Longituds de fins 20.00 mts.

Accedir a la informació tècnica