Dins de la secció de Poliesportius per a edificació industrialitzada, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Pilars

Fabriquem pilars de formigó armat amb geometria quadrada i rectangular, amb seccions que oscil·len entre els 40 i 120 centímetres. Longituds màximes de fins a 30 metres.


Segons les necessitats de l'obra i/o la seva ubicació realitzem pilars amb encastaments de diferents tipus:

  • Calze: És la tipologia d'encastament més utilitzada, a causa de la seva major facilitat de posada en obra a més, de permetre unes majors toleràncies de posició en la seva execució.
  • Cargolat: És un tipus d'unió que, per les seves característiques permet una reducció del cantell de la sabata i una disminució considerable dels esforços de punxonament, sent ideal per a fonamentacions amb lloses armades. Així mateix es poden realitzar unions pilar-pilar i mur-pilar. Aquesta solució requereix un alt nivell de precisió en l'execució.
  • Beines: Els avantatges d'aquest tipus d'encastament són les mateixes que per al tipus cargolat, amb més dificultat de muntatge a causa de la necessitat d'apuntalament fins a l'enduriment de la unió, aconsellant no superar una altura de pilar de 7 metres.

Les terminacions dels pilars, en la seva part superior, estan subjectes a la tipologia dels elements situats en ells, permetent així una gran diversitat d'acabats. Tipus de capçals rectes, esviats, amb capçal obert i tancat, per a rebre canals prefabricades, amb ferros sortints, etc.


Tots els pilars poden anar dotats de mènsules de diferents dimensions en totes les cares, en funció de les càrregues i els elements que van a suportar, siguin bigues de forjats, lloses, plaques, etc. Així mateix es poden incorporar pletines metàl·liques embegudes en el formigó, per a acoblar estructures metàl·liques, paraments, etc. a l'estructura prefabricada.


Els pilars també poden anar proveïts d'encaixos en cadascuna de les seves cares, per a rebre panells prefabricats de diferents espessors.Accedir a la informació tècnica