Dins de la secció de Poliesportius per a edificació industrialitzada, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Bigues de cantell variable

Les bigues de cantell variable poden fabricar-se en formigó armat o pretensat, en funció de les llums de càlcul i càrregues requerides. Les geometries d'aquestes bigues poden ser en forma de 'T' o bé doble 'T' i també vindran determinades per les longituds a cobrir i càrregues a suportar.


Segons la clasificació de bigues 'T' i doble 'T' podem fabricar les següents tipologies de peces:Bigues tipus 'T'
RIOSTRA CENTRAL R-50
RIOSTRA CENTRAL R-65.
Especialment indicada com biga de càrrega de les corretges en els frontals de l'estructura i suport del tancament. Pendents del 10 i 12%, i longituds de fins a 11.50 mts.

Bigues tipus doble 'T'
JÀSSERA PERALTADA És una peça de geometria doble 'T', fabricada amb formigó armat o pretensado, ideal per a estructures de coberta en doble pendent. De gran esbeltessa i possibilitats estructurals que ens permet cobrir llums de fins a 45.00 mts. En funció de les càrregues requerides i les longituds de les peces, les fabriquem en els següents models:
  • I - 40: Pendent 10% i longitud total de 29.00 mts.
  • I - 60: Pendent 10% i longitud total de 36.00 mts.
  • I - 80: Pendent 6% i longitud total de 45.00 mts.

Accedir a la informació tècnica

Imatges