Dins de la secció de Poliesportius per a edificació industrialitzada, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Bigues de cantell constant

Les bigues de cantell constant poden fabricar-se en formigó armat o pretensat en funció de les llums de càlcul i càrregues requerides. Les geometries d'aquestes bigues poden ser en forma de 'T' o bé doble 'T' i també vindran determinades per les longituds a cobrir i càrregues a suportar.


Segons la clasificació de bigues 'T' i doble 'T' podem fabricar les següents tipologies de peces:


Bigues tipus 'T'
RIOSTRA LATERAL R-50
RIOSTRA LATERAL R-65.
Especialment indicada com biga de càrrega de les corretges en els frontals de l'estructura i suport del tancament. Longituds de fins a 11.50 mts.
ITACA I-65
ITACA I-85.
Són bigues de càrrega per a crugies centrals que poden suportar corretges per ambdós costats. Longituds de fins a 15.00 mts.

Bigues tipus doble 'T'
ORION O-65
ORION O-80
ORION O-100
ORION O-115.
Bigues de secció doble 'T' en la part central i de secció rectangular en els extrems, de 40 cms. d'amplària, utilitzades com bigues principals en estructures de coberta. Longituds de fins a 20.00 mts.
ATHENEA 90
MINERVA 110
VENUS 130.
Bigues de secció doble 'T' en tota la seva longitud, de 60 cms. d'amplària, utilitzades com bigues principals en estructures de coberta. Longituds de fins a 31.00 mts.
BIGA H-150
BIGA H-170
BIGA H-190
BIGA H-210.
Bigues de secció doble 'T' en tota la seva longitud, de 80 cms. d'amplària, utilitzades com bigues principals en estructures de coberta per a grans llums. Longituds de fins a 45.00 mts.
GAUDIANAÉs una biga de secció doble 'T' en tota la seva longitud, d'amplària 60 cms. en la part inferior, i 120 cms. en l'ala superior. Normalment va associada amb les corretges per a cobertes. Aquesta solució és ideal per a dotar a l'estructura interior de la nau d'una estètica singular i més atractiva. Longituds de fins a 35.00 mts.
GALIBOPer a la seva fabricació s'utilitza la base de les bigues H, dotant-les d'un major cantell en el cap de compressió amb la finalitat de reduir l'altura útil de les bigues. Habitualment van associades amb el panell TT en coberta. Longituds de fins a 50.00 mts.

Accedir a la informació tècnica