Dimecres 09 de Maig de 2012
Prefabricats Pujol estarà present a Construmat 2013

Prefabricats Pujol estarà present al Saló Internacional de la Construcció, CONSTRUMAT 2013, que es celebrarà al recinte Gran Via de Barcelona els propers dies 21-24 de maig amb un horari de 9.30ha 19h de forma ininterrompuda.Divendres 13 d'Abril de 2012
Jornada Innovació i Patents (CEIM)

El passat 8 març 2012 va tenir lloc al Saló de Graus, de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Internacional de Catalunya (ESARQ-UIC), la jornada: "Innovació - Patents: Noves oportunitats en el sector de la construcció".Dilluns 02 d'Abril de 2012
El Gran llibre de les Cases Prefabricades

L'editorial Gustavo Gili ens presenta "El gran llibre de les Cases Prefabricades" una selecció d'exemples d'habitatges prefabricats al voltant del món en què s'incideix en diversos aspectes del disseny sostenible.Dimecres 07 de Juliol de 2010

Ecoeficiència en l'arquitectura

Els habitatges ecoeficients són aquells habitatges realitzats tot seguint paràmetres de sostenibilitat, els quals responen a una regulació global. La principal característica dels habitatges ecoeficients és que consumeixen menys electricitat que els habitatges convencionals, aporten una reducció de la contaminació en tots els sentits a més de fer un ús bastant racionalitzat de l'aigua com a recurs.


Entrevista a Montse Pujol Gerent de PMP Promocions.


Què mou a una empresa del sector de la construcció a comprometre's amb la sostenibilitat?


La construcció ha fet fins ara pocs esforços en pro de la qualitat i la sostenibilitat, i és que no li ha fet falta: no hem hagut de esforçar-nos a millorar productes per aconseguir major demanda. Sembla estrany que en un món en què la majoria de productes que ens envolten estan industrialitzats (cotxes, telèfons, aparells informàtics, electrodomèstics) estem produint habitatges, que és un bé de primera necessitat, amb processos arcaics basats sobretot en procediments manuals. Tenim un procés constructiu lent, pesat, perillós i sobretot insostenible. Hem de esforçar-nos per trobar noves fórmules, nous sistemes per millorar els nostres processos, i la nostra aposta ha estat en pro de la qualitat i la sostenibilitat. Hem intentat buscar un sistema que ens permeti construir mitjançant un procés industrial, incorporant conceptes de construcció mediambiental i racionalitzant perquè els seus costos estiguin controlats, és a dir, que siguin també econòmicament sostenibles.


Quan es considera que una casa té un comportament bioclimàtic?


Considerem que un habitatge té un comportament bioclimàtic, quan aconseguim que la vida en el seu interior sigui el màxim de confortable possible. Per complir aquest objectiu hem de crear espais agradables i saludables: on hi hagi una bona il·luminació, que no faci ni, fred ni calor, que es respiri un aire sa, que no es sentin sorolls exteriors, que els materials que componen l'envolvent siguin el mínim de contaminants possibles, que siguin eficientment energètics. Per aconseguir-ho utilitzem recursos climàtics i ambientals de l'entorn on s'ubica l'habitatge i incorporem altres recursos externs amb la finalitat de proporcionar benestar i confort l'usuari.


Quines estratègies segueix la vostra proposta comercial per aconseguir aquest comportament?


La nostra estratègia es basa en incorporar un procés industrial a la construcció de la envolvent de l'edifici amb el que aconseguim:

 • - Millorar la qualitat del producte, els controls de qualitat són molt més estrictes i
 • controlables quan s'executen dins d'una indústria.
 • - Millorar les condicions de seguretat i higiene.
 • - Disminuir els residus i fer possible el reciclatge.
 • - Reduir considerablement el temps de durada de les obres.
 • - Reduir els costos mitjançant la racionalització dels processos i la seva mecanització.
A aquest procés li afegim conceptes com:
 • - Estalvi d'aigua (mitjançant el seu reciclatge i reutilització)
 • - Estalvi d'energia
 • - Ventilació i renovació d'aire.
 • - Aprofitament dels recursos mediambientals de cada zona.

Quines implicacions exigeix la sostenibilitat a una empresa com la vostra?


Exigeix un esforç en R + D, cal buscar i provar nous sistemes. Aquest esforç implica més inversió econòmica, tant per a la formació i reciclatge del personal que compon la nostra empresa, com en els estudis i assaigs dels materials i processos.


Existeix un model d'arquitectura sostenible o penseu que es tracta més aviat d'un posicionament moral cap al qual haurien inclinar tots els agents implicats en l'arquitectura?


No existeix un únic model d'arquitectura sostenible, i és evident que sense la implicació de tots els agents que intervenen en la construcció d'habitatges (no només en els projectes, també promotors, constructors, industrials, adreces facultatives, organismes de control ....) és impossible anar cap a una construcció sostenible.


Penseu que els habitants, en la seva vida quotidiana, han de tenir un alt grau de implicació per garantir l'èxit d'una arquitectura sostenible?


Sí, absolutament. És important la seva implicació perquè apostin per habitatges sostenibles, sense aquesta aposta no hi ha mercat i sense demanda l'arquitectura sostenible no progressa. I és important també la seva conscienciació perquè amb el seu bon ús aprofiti al màxim els avantatges d'aquesta habitatge sostenible.


Quin pes té la tecnologia a l'hora de projectar i construir un edifici sostenible?


Molt, la tecnologia ens ajuda:

 • - a treure profit de les condicions climàtiques i mediambientals de l'entorn.
 • - a millorar i desenvolupar nous processos constructius.
 • - a millorar i buscar nous materials.
 • a quantificar els progressos.

Existeix algun material o sistema constructiu que recomaneu especialment?


Nosaltres, evidentment recomanem el nostre sistema, basat en la industrialització i en aprofitar al màxim els recursos propis dels materials que els integren, així per exemple aprofitem la inèrcia tèrmica del formigó que compon l'estructura dels habitatges, deixant-lo sense recobrir per millorar la eficiència energètica. Traiem profit també els avantatges que ens ofereix el entorn, així per exemple fem servir la temperatura del subsòl per ventilar l'habitatge i ens estalviem el cost energètic que suposa la climatització de la ventilació exterior.
En el procés de construcció d'un habitatge intervenen molts processos i materials, no hi ha un sola solució que sigui bona des del punt de vista de la sostenibilitat, hi ha moltes possibilitats, l'important és fer servir alguna d'elles.


Fer arquitectura amb criteris de sostenibilitat suposa un gran esforç econòmic, o per contra els seus valors mediambientals i la capacitat de estalvi durant la seva vida útil, la fan altament competitiva?


Si s'estudia bé i es fan servir solucions raonables és altament competitiva, molts sistemes no suposen cap cost addicional, (aprofitar les orientacions solars, provocar ventilacions creuades, ...), altres suposen un cost relativament baix (Substituir uns materials per altres que aportin massa tèrmica, aïllament tèrmic i acústic ...) i alguns tenen un major cost però que es amortitzada en terminis relativament curts, d'uns 10 o 12 anys (és a dir en menys de la meitat del temps que es necessita per amortitzar una hipoteca). Cal dir també que aquest cost podria reduir si tots féssim una aposta per aquests sistemes.


Podeu enumerar alguna de les estratègies de projecte que penseu que haurien ser pautes incontestables de qualsevol edificació avui dia?


Per descomptat totes les pautes que no suposen cost afegit haurien de ser imprescindibles en qualsevol edificació.


Atès que sense cap dubte, l'habitatge plurifamiliar és més sostenible que l' unifamilar ¿penseu que els plantejaments que seguiu a la casa Kyoto i la casa Di, són exportables al model plurifamiliar?


Som totalment conscients que l'edificació plurifamiliar és més sostenible que la unifamiliar, però innovar en aquesta última és molt més fàcil i menys costós. Casa Kyoto, ha estat el principi de tot un procés molt satisfactori, en el qual seguim treballant, després de les nostres proves pilot a unifamiliar, estem començant a aplicar-lo en unifamiliars adossades i en plurifamiliars. L'experiència a Kyoto i els resultats que obtenim de les seves monitoritzacions ens han estat de gran ajuda per fer aquest pas més.


Quines conclusions aneu extraient de la vostra pròpia experiència?


La principal conclusió és la de constatar que el camí que hem obert és el encertat, estem segurs que el futur de la construcció és impensable sense incorporar-hi tots aquests conceptes.    Categoria/es: Casa KYOTO,Entrevistes,Grup Pujol,P.M.P.,Vivenda.


Tornar