La Direcció de Pujol, des de sempre, ha tingut una especial cura en aspectes relacionats amb el benestar dels seus treballadors.

Per a canalitzar millor les ajudes que s'oferien als mateixos, es va decidir crear una Fundació que ve operant des de l'any 2003.El perquè d'una fundació

Des de fa bastants anys, i una vegada superades les dificultats, que l'inici de qualsevol activitat empresarial suposa, la Direcció de PUJOL, sempre ha tingut una especial cura, en alguns aspectes importants dels seus treballadors, relacionats amb la seva salut i amb el seu benestar i que en ocasions per problemes greus, han vist afectada de forma notòria la seva estabilitat, tant a nivell personal com familiar, havent realitzat actuacions d'ajuda, amb aquells treballadors que en aquestes situacions difícils ho havien requerit, actuant sempre de forma discreta i personal, sense més pretensions que aportar el màxim d'ajuda possible al treballador i que la seva situació personal, es mantingués en un plànol el més discret possible.


Aquestes actuacions, es produïen en la majoria de les ocasions, per la informació o sol·licitud d'ajuda que la persona afectada, feia arribar directament a la Direcció. Això era així, ja que en aquells anys la grandària de l'empresa no tenia la magnitud actual i Direcció i Treballadors tenien un tracte directe i pràcticament diari. Fou a partir de ben entrats els anys 90, quan PUJOL va incrementar de forma constant i considerable el seu nombre d'empreses i per tant el nombre dels seus treballadors.


A causa de aquest gran increment, es va percebre i es va fer evident, que encara posant tot l'esforç a procurar estar al corrent de tots aquests problemes, no sempre aquests arribaven de forma clara, al coneixement de la Direcció, i fins i tot en ocasions no arribaven, o bé arribaven en moments que ja era difícil poder aportar algun tipus d'ajuda.


Amb el pas dels anys, aquesta situació va fer palesa, l'haver de plantejar-se la necessitat de crear un organisme, que pogués ser més pròxim als treballadors i d'aquesta forma facilitar que la informació i les seves possibles solucions fossin més ràpides i eficaces. Va ser llavors quan es va decidir que una Fundació amb entitat i vida pròpia, seria la millor solució.


Així va néixer l'any 2.003 la "Fundació Pujol i Gorné", que va prendre aquest nom com homenatge, als fundadors, l'any 1.942, de la primera empresa del grup, el Sr. Miquel Pujol Oliva i la Sra. Mercè Gorné Gaset, tenint clars els seus objectius, i intentant des d'un principi l'avançar i consolidar cadascun dels projectes i actuacions que es van desenvolupant.


Tornar